”Trevlig och välskött förening med god ekonomi”

Skapat av Linnéa Söderkvist, 27 april 2018

2017 års resultat efter dispositioner uppgick till 1 052 000 kr efter reservering(1 000 000 kr) och uttag (802 000 kr) ur fonden för yttre underhåll.

I jämförelse med föregående år har nettoomsättningen under 2017 ökat med 102 000 kr (0,7%) och föreningens rörelsekostnader minskat med 466 000 kr (3,7%). Föreningen visar också lägre driftkostnader jämfört med föregående år, se not 4 i årsredovisningen.

Rönnbyföreningens årsstämma den 24 april fastställde 2017 års resultat- och balansräkning efter föredragning av revisionsberättelsen samt beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Vi i styrelsen tackar stämmodeltagarna för stödet ni visade genom de beslut som fattades samt presidiet, som ledde stämman.

Läs stämmoprotokollet som är inlagt under menyn ”Om föreningen”.