Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls genom enbart poströstning då vi har en pågående pandemi. Det blev ett lite annorlunda sätt att hålla en stämma.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Leif Boman och Johnnie Nelson, ersättare Lena Sjökvist och Evelina Rosenqvist.

Ett tack till alla som har varit engagerade i vår stämma.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och stämmoprotokollet hittar ni under fliken ”Om föreningen” och ”Årsredovisningar, stämmoprotokoll och upplysningar

/Styrelsen för Brf Rönnby