Inga widgetar hittades i sidofältet!

Boendeinfo

Bostadsrätt är den bostadsupplåtelseform där du är medlem i en  bostads-rättsförening  och äger rätten att nyttja din bostadslägenhet mot ersättning (betala årsavgift) för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser du har mot föreningen uppfylls. Som bostadsrättshavare har du alltså  förvärvat en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten (bostadshus och mark).  Föreningen är lagfaren ägare till både bostadshus och mark, som juridiskt sett är fast egendom.  I juridisk mening  äger du alltså inte din lägenhet då till skillnad från fastigheter bostadsrätter är lös egendom.  Vid köp av en bostadsrätt och annan lös egendom gäller köplagen och konsumentköplagen istället för Jordabalken som styr vid köp/sälj av fast egendom.

Lös egendom är det för att man endast köpt nyttjanderätten/rätten att nyttja en specifik bostad. Man måste alltså skilja på rätten att nyttja bostaden,  dvs bostadsrätten, och den fysiska bostaden/lägenheten som föreningen tillhanda-håller. Bostadsrätt är alltså inte detsamma som själva bostaden/lägenheten.

Som bostadsrättshavare har du rätt att inom ramen för föreningens stadgar göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Kom ihåg, att förändringar av planlösningen av lägenheten eller uthyrning av lägenheten alltid kräver styrelsens godkännande.

Du har rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få på marknaden. För att bedöma vad som ingår i köpet av en bostadsrätt gäller i princip samma förutsättningar som för fast egendom, nämligen att det som tillförts av bostadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavaren för stadigvarande bruk ingår i överlåtelsen, dvs kyl, spis, värmeelement, router,  tv-box etc, se informationen När du flyttar.

Följer du inte föreningens stadgar kan du bli uppsagd av föreningen och förlora nyttjanderätten till din lägenhet.

Bostadsrättslagen reglerar ytterst hur bostadsrättsföreningen ska skötas. Den föreskriver såväl medlemmens, dvs bostadsrättshavarens, ansvar och skyldig-heter som föreningens dito.

För allas trivsel
All nedskräpning är enligt lag förbjudet, 15 kap, 26 § Miljöbalken.
Respektera föreningens trivselregler, se broschyren under menyn OM FÖRENINGEN, Broschyrer. Broschyren är också utdelad till alla bostadsrätts-havare.

Fimpa endast i befintliga askkoppar.
Kasta godispapper, tomma cigarettpaket etc i befintliga papperskorgar.
Snus ska slängas i soporna, alltså varken kastas på marken eller spolas ner i avloppet.
Hundbajspåsarna lämnas i kommunens papperskorgar för hundbajspåsar, s k hundlatriner, som är utplacerade utmed gångbanorna utanför vårt bostads-område.

Släng aldrig ut vare sig cigarettfimpar, pappersskräp eller annat från din balkong! Vem har du tänkt ska ta reda på det?

Affischering
Anslag på husens ytterväggar, i entréer, hissar eller trappuppgångar, miljö-bodar, uteplatser, cykelgarage eller lyktstolpar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Undantag gäller om du vill informera dina grannar om fest eller annan tillfällig aktivitet som kan vara störande. Anslagen ska tas ner efter avslutad aktivitet. Annonsering (köp/sälj eller liknande) anslås på anslagstavlan i entrén.

Att tejpa upp meddelanden på entrédörrar och fönster intill entrédörrarna är inte tillåtet. Glaset blir fläckigt och fult. Använd anslagstavlan i korridoren på entréplan.

Hemförsäkring och tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare
Hemförsäkring  bör alla teckna, även den som hyr i andra hand. Det är genom hemförsäkringen du har skydd för ditt eget lösöre samt ansvars- och rätts-skyddsförsäkring.

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare  gäller för skador i lägenheten som omfattas av din egen underhållskyldighet i egenskap av bostadsrätts-havare. Det som bostadsrättstilläggsförsäkringen omfattar är alltså fast inredning inklusive inglasad balkong, som du ansvarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Du kan alltså inte sitta med armarna i kors och vänta på att grannen ska komma och fixa ditt blöta tak eller förstörda parkett som orsakats av att grannen glömt stänga badkarskranarna eller att diskmaskinen läckt. Du är alltid ansvarig att åtgärda det som är ditt.  Läs vidare i stadgarna 33 §.

Fr o m den 1 januari 2017 måste alla bostadsrättshavare enligt stämmobeslut själva teckna bostadsrättstillägget hos sitt eget försäkringsbolag för att ha ett fullgott komplement till hemförsäkringen.

Skriva motion/er till föreningsstämman
Som medlem i bostadsrättföreningen Rönnby har du alltid rätt att skriva en eller flera motioner till den årliga föreningsstämman dit alla medlemmar är välkomna att komma och fatta beslut som är av allmänt intresse för föreningen, se föreningsstadgarna 17 § – 20 §.

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ditt ärende/ditt förslag (Förslag om xxxx till stämman år 202X)
  2. Beskriv ärendet
  3. Föreslår du en investering, gör gärna en enkel kostnadskalkyl/ett kostnadsförslag
  4. Avsluta motionen med förslag till beslut, dvs vad du önskar att stämman ska besluta
  5. Underteckna med namnteckning, ev namnförtydligande samt ditt 3-siffriga lägenhetsnummer
  6. Lämna din motion i ett kuvert  adresserat till Styrelsen brf Rönnby  märkt ”Motion” senast den 31 januari antingen personligen eller i styrelsens postbox i källaren
  7. Styrelsen öppnar sedan alla motioner vid ett och samma tillfälle, skriver yttrande samt ser till att motionen finns med bland årsmöteshandlingarna när de delas ut i god tid före stämman.

Lägenhetsnummer
Vår förening har en intern 3-siffrig lägenhetsnummerserie som ska användas i kontakter med styrelsen, MBF, entreprenadföretaget MARK samt fastighetsmäklare. Första siffran anger vilket hus som avses, andra siffran våningsplan och tredje siffran lägenhetens position i korridoren. Det 3-siffriga lägenhetsnumret är unikt och kan aldrig förväxlas.

Det 4-siffriga lägenhetsnumret är hämtat från ett myndighetsregister, dvs  ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter och ska användas i kontakter med olika myndigheter, t ex Skatteverket. Lägenhetsnumret är inte unikt utan samma nummer återkommer i varje enskilt hus enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. T ex förekommer samma nummer i alla 12 hög-hus på Rönnby. Det nationella lägenhetsregistret har varit i bruk sedan 2011.

Låssystem och porttelefon
Nycklar finns endast till lägenheten. Basutbudet är 4 st utlämnade/kvitterade nycklar. Vissa bostadsrättshavare har beställt extranycklar. Nyckelrekvisition fordras för att skaffa extranycklar. Styrelsens ledamöter med särskild behörig-het utfärdar sådan. Nycklarna bekostas av dig som är bostadsrättshavare.
Styrelsen har uppgift om hur många nycklar som kvitterats ut per lägenhet.

För övriga utrymmen används passerbrickor/taggs då föreningens entrédörrar till de gemensamma utrymmena är kopplade till ett elektroniskt passersystem. Basutbudet är 3 utlämnade/kvitterade taggar till de mindre lägenheterna om
1 r o k, 2 r o k och 2 r o kokvrå samt 4 st till de större lägenheterna om 3 r o k och 4 r o k.
Extra nyckelbrickor/taggar beställs genom styrelsen och bekostas av dig som är bostadsrättshavare.
Borttappad nyckelbricka/tagg ska alltid anmälas till styrelsen, som meddelar Avarn Security att den ska avprogrammeras/ta bort din behörighet till taggen. Det är en säkerhetsåtgärd om nyckelbrickan/taggen hamnat i orätta händer.

Styrelsen har uppgift om hur många passerbrickor/taggar som kvitterats ut per lägenhet.

Vid huvudentrén och källarentrén finns porttelefon. Mellan kl 6.00 och 21.00 kan besökare använda sökfunktionen (SÖK-knappen) och leta upp ditt namn. När de hittat rätt namn trycker de på RING-knappen och du få en påringning på din telefon och kan öppna huvudentrédörren eller källarentrédörren. Övrig tid  måste besökare trycka på RING-knappen och knappa in ditt telefonnr. Se vidare information som delats ut till alla bostadsrättshavare.

Kom ihåg, att anmäla ändring av telefonnr för porttelefonen till styrelsen.

Postutdelning
Posten delas ut i fastighetsboxen i källaren. Varje bostadsrättshavare har kvitterat 3 st nycklar till sin egen box.

I boxanläggningen finns en sk Servicebox. Den är avsedd för ankommande större försändelser som brevbäraren lägger där då de inte får rum i en mindre box. Den är alltså inte avsedd för returpost eller meddelanden till styrelserna. Tack vare serviceboxen behöver vi inte hämta större brevförsändelser på Postens utlämningsställen.

OBS!  Nyckeln till serviceboxen är bara till låns. Den skall alltid läggas tillbaka när man hämtat sin försändelse.

I boxanläggningen finns också en box avsedd för meddelanden till Rönnby-styrelsen: ”Brf Rönnby/Rönnbystyrelsen”.

Inga egna anslag eller klistermärken tillåts på luckorna till de egna lägenhetsboxarna. Synpunkter på vilka namn som noterats på adressremsa, stavning eller komplettering av namn etc ska ni vända er till styrelsen för ändring, t ex med ett meddelande i styrelsens box.

Korridorer
I korridorerna råder nolltolerans mot allt utom rollatorer och rullstolar. Inga dörrmattor, cyklar, barnvagnar, permobiler, sparkcyklar, soppåsar, leklådor etc tillåts enligt information från brandmyndigheten Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, som gör oaviserade inspektioner i våra fastigheter. Grundorsak är brandsäkerhets- och utrymningsskäl.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) innebär att inga lösa eller brännbara föremål får förvaras i trappuppgångar och korridorer då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden vid händelse av brand. Att inga barnvagnar tillåts i korridorerna är resultatet av en dom i Kammarrätten 2006 p g a att de innehåller brännbart material. Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se.

I händelse av brand är det livsviktigt att dessa regler iakttagits. Du kan annars få svårare att komma ut och utryckningspersonal får svårare att komma in och rädda dig och släcka elden. En prylfri korridor är också en förutsättning för lokalvårdarna.

OBS!  Att åka inlines, rullskridskor, sparkcykel etc i korridorerna är inte tillåtet. För sådana aktiviteter fordras en helt annan golvbeläggning som tål det hårda slitaget än vad golven i korridorerna tål.

Hissar
En del hissdörrar är utrustade med automatisk dörrautomatik, som stänger och öppnar dörren med längre tidsåtgång. De är anpassade för personer som beviljats anpassningsbidrag p g a funktionshinder. Västerås stad beviljar detta.

OBS!  Dörrautomatiken får inte stängas av för då går dörren i brandläge och blir mycket svår/tung att öppna. Den ska egentligen inte kunna öppnas.
Risk finns att hissdörren förblir öppen om strömbrytaren råkat ställas om till det. Då kvarstannar hissen på det våningsplanet.

Lägenhetsdörrar
Lägenhetsdörrarna är av märket Daloc S43, säkerhetsdörr i klass 3. Det betyder att de är provade av Statens Provningsanstalt och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SSF och certifierat av SBSC. Säkerhetsdörr S43 har ett flerpunktslås monterat på en spanjolett (låsskena) där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.

Följande gäller:
Inga klistermärken tillåts på dörrarna. Klistret kan lösa upp ytskiktet på dörrarna så när klistermärkena tas bort blir det en ful mörk fläck. Att borra eller spika tillåts inte heller. Minsta åverkan på dörren gör att Daloc inte ansvarar för att dörren längre är en säkerhetsdörr.

Däremot kan man använda magneter om man vill/måste fästa något på själva dörren.

Övriga dörrar
Dörrar till entré, källare, tvättstuga, trapphus, inre cykelförråd och övriga gemensamma utrymmen måste hållas stängda p g a brandspridningsrisk.
Branddörr får vara öppen endast när man passerar genom den. All annan tid ska den vara stängd. En sådan dörr är dörren till inre cykel- och skydds-rummet.
Entrédörrarna får inte lämnas öppna så att obehöriga kan komma in i huset och att – främst vintertid – korridoren blir utkyld.

TV och Bredband
Sedan juli 2014 har föreningen avtal med Telia Sonera AB (fr o m 2017-03-01 namnändrat till Telia Sverige AB). Produkt: Fastighetsnät och bostadsnät (1 enkeluttag/lägenhet), digital-tvbox och en router/lägenhet.
Från och med 2024-01-12 ingår Telias Bredband 1000/1000, TV & Streaming Lagom med 25 kanaler och Telefoni kollektivt i ditt boende.

Digital-tvboxen, routern med tillhörande fjärrkontroll tillhör lägenheten och ska alltid överlämnas till den nya bostadsrättshavaren vid överlåtelse av bostadsrätten, se När du flyttar.  Ytterligare/ny digital-tvbox eller ny router bekostas av bostadsrättshavaren/medlemmen.

Medlem kan själv teckna avtal med Telia om ytterligare tv-kanaler. Se vidare Telias hemsida www.telia.se

Det är inte tillåtet att sätta upp egen antenn eller parabol.

Anslutning till Internet
Bredbandsuttag finns i alla lägenheter. Avtal kan också tecknas av  dig som  är bostadsrättshavare med Bredbandsbolaget-Telenor om så önskas.

Ventilation
Vi har mekanisk från och tilluft. Det betyder att tilluften får du in via ”elementfötterna” under elementen och i klädkammaren i de lägenheter där sådan finns.

Frånluften går ut genom ventilationen i badrum, gästtoalett och spiskåpan i köket.

Det innebär att:
– spiskåpa får inte bytas mot spisfläkt,
– ventiler eller ”elementfötter” får inte täppas igen eller bytas ut,
– torktumlare skall anslutas med dragavbrott och filter.

Kom ihåg, att rengöra eller byta ut filtret till spiskåpan som blir smutsigt av alla ångor från det som steks och kokas på spisen!

Vart 3:e år sker OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Uppfylls inte kraven på ventilation enligt BFS 2011:16 OVK 2 blir det en anmärkning i protokollet som måste åtgärdas, t ex att ventilation saknas i köket p g a att spiskåpan inte är ansluten till frånluftskanalen eller att elefantfötter saknas. Sådana anmärkningar åligger dig som bostadsrättshavare att åtgärda.

El och elsäkerhet
Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater du använder är hela och används på rätt sätt.

Vi har enfas, som är det normala systemet i byggnader för belysning och mindre elektriska apparater.
Säkringarna är på 10 ampere och huvudsäkringen på 16 ampere.

Bredvid proppskåpet i hallen finns en jordfelsbrytare som på mindre än 30 ms bryter huvudströmmen om det uppstår ett fel, t ex att det kommer in vatten i ett eluttag eller att en elektrisk apparat blir strömförande.
Jordfelsbrytaren bör motioneras två gånger per år. Det gör du lätt själv genom att dra ner den svarta spaken. Du slår av strömmen och slår på den igen (”uppläge”). På så sätt elimineras risken för fel på jordfelsbrytaren, enligt Bravida.

Anlita alltid behöriga elinstallatörer för elektriska arbeten i lägenheten.

Brandvarnare och fuktvarnare
Brandvarnare är en mycket billig och effektiv livförsäkring så länge den är funktionsduglig. Kom därför ihåg, att regelbundet testa brandvarnaren minst en gång per kvartal genom att trycka in testknappen i några sekunder. Sirenen ska då börja tjuta och slutar när du släpper knappen. Alla funktioner i brand-varnaren testas, inklusive att batteriet fungerar.
När batteriet börjar bli dåligt piper brandvarnaren till med jämna mellanrum, detta för att ge dig tid till att byta batteriet innan det tar helt slut.

Fuktvarnare, Dropp-Stopp, är monterad under diskbänken och varnar med en högljudd signal vid vattenläcka. När batteriet börjar bli dåligt piper fuktvarnaren till med jämna mellanrum precis på samma sätt som brandvarnaren.

För kontroll och underhåll av såväl brandvarnare som fuktvarnare ansvarar du som bostadsrättshavare. Utbytt brandvarnare respektive fuktvarnare  hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall.

Eliminera vattenskador i kök och våtutrymmen, dvs badrum och separat duschrum
De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter och bostäder är vattenskador. Läckande slangar till disk- och tvättmaskiner samt läckande golvbrunnar är de enskilt största orsakerna till vattenskador. Det kan ta månader att få fukten att torka innan reparationerna kan börja.

I våtutrymmen med dusch eller badkar krävs vattentätt ytskikt för golv och väggar. Inga andra rörgenomföringar tillåts bryta golvets tätskikt än avlopps-rör och golvbrunn. Förutom kravet på vattentäthet finns även krav på ångtäthet.

Cirka hälften av läckagen i tätskiktet runt golvbrunnarna beror på att det är otätt. Klämringen kan ha förlorat i spänst eller så är den inte tillräckligt nertryckt. Tätskiktet har krymt och sluter därför inte tätt (ett vanligt ålderstecken). Vattenlåset kan också vara igenproppat. Det är därför viktigt att regel-bundet rengöra golvbrunnen för att förhindra stopp som kan leda till vattenskador.

De äldre golvbrunnarna i föreningens lägenheter var anpassade för badkar och utgör en stor riskfaktor för uppkomst av vattenskada när badkaret tas bort. Därför rekommenderas alltid att ersätt badkar med duschkabin för att samtidigt avgränsa våtzon 1, dvs där belastningen och skaderisken är som störst. Duschvägg minskar/begränsar inte våtzon 1. En duschvägg får heller aldrig fästas i golvet med annat än lim.

Ett våtrum är indelat i zoner som gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

Läs mer om hur man förhindrar vattenskador i kök och våtrum på försäkrings-bolagens hemsidor samt i GVK:s branschregler Säkra Våtrum.

Källarförråd
Varje lägenhet har ett källarförråd som är märkt med dess lägenhetsnummer. Bostadsrättshavaren ansvarar för att förrådet är låst. Det krävs ingen särskild försäkring för förrådet utan det ingår i den vanliga hemförsäkringen. Däremot kanske den inte gäller för precis samma föremål som i lägenheten. Stäm därför av med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller för din försäkring.

Källarförrådet får inte vara heltäckt, dvs väggen mot korridoren/gången får inte täckas så att insyn hindras. Brandpersonal måste vid en eventuell brand kunna se om det bl a finns brandfarliga vätskor. Brandfarliga vätskor får över huvud taget inte förvaras i källarförråden. Varken t ex gasol eller tändvätska, lacknafta eller etylacetat (thinner) får därför förvaras i källarförråd, däremot är det okej med bildäck enligt information från Mälardalens brand- och räddningsförbund.
Mer information om detta, se www.msb.se /Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö.

Inför, under och efter lägenhetsrenovering
Innan renoveringen börjar:
Ta alltid reda på  vad som tillåts och inte tillåts:
Stadgarna 28 §, bostadsrättslagen 7 kap 7 §, föreningens broschyr ”I  Rönnbyföreningen tar vi alla ansvar för underhållet” samt branschregler, t ex för våtrum.

Kontakta alltid styrelsen  som måste ge tillstånd till/avslå renovering som gäller ändrade planlösningar, ändrad dragning av ledningar för el, tele, tv, internet/bredband, avlopp, värme eller vatten. Exempel: Att ta bort ett element eller byta ut det mot ett mindre element kan betyda att det blir kyligt i lägenheten. Då är det inte värmesystemet det är fel på. Att bila bort avloppsbrunnen ska inte innebära att grannen under får sprickor eller skador i sitt tak. Vi i styrelsen har ett bra kontaktnät för att kolla upp vad som gäller samt känner väl till vilka problem som kan uppkomma vid en renovering.

Anlita alltid  endast hantverkare med rätt behörighet, försäkringar, f-skatt-sedel. Våtrumsrenovering: GVK-certifiering rekommenderas då dels våtrumsintyg lämnas dels kan stickprovskontroll av arbetets kvalitet ske av en GVK-kontrollant som ett led i deras kvalitetskontrollarbete. Läs mer i branschens broschyr ”Våta rum”.

Vi rekommenderar  att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal om arbetets omfattning, betalning, ROT-avdrag mm.

Informera  gärna grannarna så de eller deras husdjur slipper överraskas av oangenäma ljud från borrande, hamrande osv när arbetet sätter igång.

Täck för  ventilationsdon i det rum du ska arbeta om arbetet förväntas bli dammigt, så att inte byggdamm transporteras in i ventilationssystemet och utlöser brandlarm eller att ventilationen stannar.  Tips!  Sätt för dörren i det rum du jobbar med ett lakan eller plast så sprider sig inte dammet i hela lägenheten.

Under och efter renoveringen:
Iaktta försiktighet  så att inte golv, väggar och tak i korridorer och hissar skadas! Använd alltid schyssta redskap som inte repar golven vid in- och uttransporter av varor och byggmaterial. Släpa  aldrig paket eller säckar på golven.

Ta kontinuerligt hand om  byggsopor och kör dem till en återvinningsstation.

Det är absolut förbjudet  att spola ner kemikalier eller kakelfix i avloppet. Det kan bli stopp i våra gemensamma stammar med stora skador som följd.

Respektera  normala arbetstider. Tänk på att grannarna behöver vila öronen från borrandet, spikandet och sågandet. Se bostadsrättslagen 7 kap 9 §.

Hantverkarnas bilar  får precis som våra bilar parkeras utanför källarentréerna för ur- och ilastning. Övrig tid ska de parkeras på besöksparkeringen enligt gällande bestämmelser.

Städa korridorer och hissar  från smuts och damm som blir av byggmaterial och byggsopor.

Tvättstuga
Det finns en tvättstuga i varje fastighet. Tvättpass bokas på bokningstavlan i källarkorridoren. Ordningsregler för tvättstugorna är uppsatta i varje tvättstuga.

Rabatterbjudanden som MBF tecknat avtal för MBF-anslutna föreningars och deras medlemmars förmån
Förutsättningar för bostadsrättshavare att nyttja rabatter:
För att boende i MBF-förvaltad lägenhet ska kunna utnyttja rabatterna ska hyresavi tillsammans med legitimation visas upp vid köp.         OBS!  Retroaktiv utbetalning av rabatt kan inte erhållas.

Beijer Byggmaterial
Ryds Glas
Västerås flyttningsbyrå
Öbergs färg

Andrahandsuthyrning
Uthyrning av lägenhet får endast ske med styrelsens godkännande och är alltid tidsbegränsad. Blanketter finns på fastighetsexpeditionen och på MBF:s hemsida, www.mbf.se.
Som andrahandsuthyrning räknas såväl uthyrning mot ersättning som om bostadsrättshavaren låter någon annan bo kostnadsfritt. I ansökan ska skäl anges varför lägenheten önskas hyras ut, till vem den ska hyras ut och under hur lång tid. Vanliga skäl kan vara:
– arbete/studier/vård av anhörig på annan ort dit man inte kan pendla
– sjukdom
– uthyrning till egna barn som t ex ska studera
– man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
– bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
– uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn utan även till förälder eller syskon.

Hyr bostadsrätthavare  ut sin lägenhet utan styrelsens samtycke betraktas det som otillåten uthyrning. Då kan bostadsrätten anses förverkad och föreningen får då säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning (7 kap. 18 § 2 p. bostadsrättslagen (1991:614) (BRL)).

När du flyttar
Tänk på att det finns saker som tillhör lägenheten och som du inte får ta med dig när du flyttar.

Nycklar:
Lägenhetsdörren, 4 st, samt eventuella extranycklar som beställts av dig eller tidigare bostadsrättshavare
Eventuellt extralås till lägenhetsdörren, minst 2 st
Alla taggar/nyckelbrickor som kvitterats ut, minst 3 st, se informationen Lås-system
3 st nycklar till fastighetsboxen
2 st nycklar och cylinderlåset för att boka tvättpass på tvättbokningstavlan

Internet & TV-anslutning:
Både Internet & TV via Telia ingår numera i ditt boende. Det som tillhör lägenheten är: 1 router 1 Digital TV-box  (Smartbox) 1 fjärrkontroll (Telias) 2 sändare/mottagare om du har det trådlösa alternativet (när inte ledningar är dragna i lägenheten)
Innan du flyttar:
När du flyttar behöver du avaktivera dina fibertjänster så att den som flyttar in på adressen kan aktivera tjänsterna i sitt namn. Kontakta Telia på 020-20 20 70 så hjälper de dig att flytta med eller avsluta dina tjänster. På så sätt undviker du även onödiga fakturor.

P-plats i garaget: De nyckelbrickor du kvitterat till dig om du haft p-plats ska återlämnas till samfälligheten Rönnen. Du ska också säga upp eventuell p-plats eller p-plats utomhus till sam-fälligheten Rönnen.

Lägenhetstillsyn Beslutas av styrelsen när det ska ske. Information lämnas i god tid innan tillsynen ska ske, bl a om vad särskilt fokus kommer att fästas på, hur tillträde till lägenheten ska ske, varför tillsynen beslutats. Lägenhetstillsynen utförs av minst två personer utsedda av styrelsen. Protokoll upprättas.

Fastighetsbesiktning Obligatorisk fastighetsbesiktning genomförs en gång per år. Tillsyn av de gemensamma ytorna (korridorer, trapphus, miljöbodar etc) sker regelbundet.

Sopsortering Våren 2007 togs våra miljöbodar i bruk. Sopsorteringen är omfattande och reglerad i avtal med VafabMiljö. Sådant som inte omfattas av avtalet, t ex tv-apparater, datorer, möbler, renoveringsmaterial från lägenheten ska du själv lämna på något av Västerås fem Återbruk. Anvisningar för sopsorteringen är uppsatt i miljöbodarna. Det är synnerligen viktigt att sopsorteringen sköts enligt anvisningarna för att därmed hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Mycket felsorterat kan betyda, att de ordinarie bilarna inte kan hämta soporna utan andra bilar måste beställas. Soporna/av-fallet måste då behandlas på ett särskilt sätt när bilen levererar det. Vi betalar efter volym, så tänk på att alltid vika ihop eller riva sönder kartonger och andra förpackningar. Minimera volymerna så bidrar du också till att hålla nere kostnaderna.

Skadedjur, sanering Sanering mot bostadsohyra samt efter sent upptäckt dödsfall samt husbockförsäkring ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa för samtliga lägenheter. Sanering utförs av Nomor. Gäller utan självrisk. Misstänker du att lägenheten besöks av t ex vägglöss, möss, kackelackor eller annan ohyra kontakta alltid omgående Nomor, telefonnr 0771-122 301.

Grannsamverkan Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av.  Grannsamverkan innebär ett förebyggande arbete genom att väcka människors engagemang för den egna boendemiljön, en win-win-situation ur flera aspekter.  Föreningsstämman 2013 biföll därför en proposition om att gå med i Grannsamverkan för att öka trygghet och trivsel, minska skadegörelse och brottslighet samt stärka det gemensamma ansvarstagandet och skapa positiva sociala relationer. Organisationen bakom Grannsamverkan är Värna Västerås, Västerås stads brottsförebyggande råd. Grannsamverkan utgörs av ett nätverk med bl a MBF som en av flera deltagare. Lokalt i våra bostadsområden i Västerås finns mellan 250 och 300 utbildade kontaktombud, som ett par gånger per år inbjuds till kompetens- och erfarenhetsutbyte. Hur kan du se att vi är engagerade i Grannsamverkan? På fönstren vid våra entréer är grannsamverkansetiketter uppklistrade och på ett par av våra fastigheter finns stora grannsamverkansskyltar uppsatta. Kontakta styrelsen för brf Rönnby om du vill engagera dig i Grannsamverkan.

Friköpta tomter Samtliga tomter som våra hus är byggda på är friköpta sedan 2014. Sista friköpet: oktober 2013.  Föreningen betalar därför ingen tomträttsavgäld till Västerås stad (hyra för rätten att använda marken), se årsredovisningarna.

Garaget Garageplatser finns att hyra. Månadshyran är 380 kr. Ett fåtal platser för uteparkering finns att hyra. Månadshyran är 165 kr. Vi har även 2 st MC- garage med totalt 24 platser. Månadshyra 240 kr. Hyreskontrakt upprättas med samfälligheten Rönnen. Turordning gäller. Garagefrågor. Endast tidsbokning via telefon eller mail gäller från och med den 3 oktober 2022. Kontakta samfälligheten Rönnens styrelse måndagar och torsdagar mellan kl 17.00 och 18.00  på telefon 070-633 21 96 . Det går också bra att mejla på adress boende@ronnen.se .

Parkering Rönnenstyrelsen har tecknat avtal med Avarn Security om parkerings-bevakning både vid källarnerfarterna och på gästparkeringen. Vid källarnerfarterna gäller max 15 minuter. Max 30 minuters parkering tillåts dock i den markerade p-rutan. P-skiva krävs. På gästparkeringen vid infarten till området gäller p-skiva vardagar M – F mellan kl 8.00 och 20.00. Se befintliga skyltar.