Förtroendevalda

Föreningens förtroendevalda

På ordinarie föreningsstämma väljs de som ska företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt, dvs styrelsen för brf Rönnby. De ordinarie ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år. Växelvis  avgång tillämpas.

På ordinarie föreningsstämma väljs också föreningens förtroendevalda till Rönnenstyrelsen, som ansvarar för utomhusmiljön och de sk gemensamhets-anläggningarna. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter väljs på två år med växelvis avgång.

Valberedningen väljs på ett år. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet. Valbered-ningen har alltså en nyckelfunktion, och dess uppgift är bl a att från den stund den väljs och fram till nästa årsstämma analysera hur de båda styrelserna arbetar och vilka kompetenser som behövs. När det gäller Rönnenstyrelsen fordras samarbete med Rönnbyborgs valberedning. Valberedningen föreslår sedan vid årsstämman lämpliga kandidater till de vakanser som finns i fråga om omval, nyval och eventuellt fyllnadsval.

Rönnbystyrelsen

Styrelsen för brf Rönnby kontaktar du i ärenden som gäller exempel­vis medlem­skap, lägenhets­överlåtelser, andra­hands­uthyrning, reno­vering samt om du har förslag eller vill lämna in en motion. Du kan nå styrelsen per telefon vardagar (M – F) dagtid: 073-024 28 30. Skriftliga meddelanden lämnar du i styrel­sens post­box som finns i källaren i varje hus. Det går också bra att mejla: styrelsen@brfronnby.se

Ordförande
David Helsing
Vald till 2022
Sekreterare
Agneta Tillbom
Vald till 2023
Ledamot
Leif Boman
Vald till 2022
Ledamot
Johnnie Nelson
Vald till 2023
Suppleant
Evelina Rosenqvist
Vald till 2022
Suppleant
Lena Sjökvist
Vald till 2022

Rönnenstyrelsen

Styrelsen för samfällighetsföreningen Rönnen förvaltar samfälligheten och dess tillgångar vilket är reglerat enligt ett anläggningsbeslut från 1976,  dvs garaget, undercentral för fjärrvärme, värme- och vattenförsörjning, lekplatser, boll- och tennisplaner, planteringar och gräsytor samt besöksparkeringen. Skriftliga meddelanden lämnar du i styrel­sens post­box som finns i källaren i varje hus. Ni kan också kontakta samfälligheten Rönnen på telefon
070-633 21 96 under nedanstående telefontider:
Måndagar:17.00-18.00
Torsdagar:18.00-19.00
Det går också bra att mejla: samf.ronnen@bredband.net

Styrelsen väljs till lika stort antal från respektive bostadsrättsförening Rönnby och Rönnbyborg vilket innebär att samfälligheten Rönnen har två juridiska medlemmar.

Rönnbyföreningens ledamöter i styrelsen för samfälligheten Rönnen är:

Ledamot
David Helsing
Vald till 2023 på ordinarie stämma
Ledamot
Christina Korell
Vald till 2022 på extrastämma
Suppleant
Johnnie Nelson
Vald till 2023 på ordinarie stämma

Valberedning

Att få medlemmar att engagera sig i förenings­arbetet är av största vikt för en väl fungerande förening. Är du själv intres­serad av att engagera dig i styrelsen i Brf Rönnby eller sam­fällig­heten Rönnen, eller känner du någon annan som skulle vara lämplig, kontakta Elisabeth Berg eller Sabine Heinmüller i valberedningen.

Valberedning
Elisabet Bergh
Vald till 2022
Valberedning
Sabine Heinmüller
Vald till 2022